Bidders Highway
Logga inSkapa konto

Allmänna villkor

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga som väljer att använda Bidders Highways plattform för att sälja eller köpa motorfordon. Genom att registrera dig som Användare av Plattformen (webbplatsen) godkänner du dessa Användarvillkor och garanterar att följa dem.

1. Definitioner

Bidders Highway: är en marknadsplats som möjliggör för användare att, saluföra, sälja och köpa motorfordon.
Plattform: Marknadsplatsen, dvs webbplatsen
Auktionslistning: Annons med uppgifter om ett specifikt motorfordon som läggs ut på plattformen som ett auktionsobjekt för Köpare att buda på.
Användare: Säljare och Köpare
Säljare: Privatperson eller juridisk person, såsom exempelvis ett aktiebolag, som registrerar sig på Plattformen för att försälja ett motorfordon
Köpare: Privatperson eller juridisk person som registrerar sig på Plattformen i syfte att eventuellt lägga bud och förvärva motorfordon från en Säljare.
Köpeavtal: Köpekontrakt eller annan handling, som undertecknas av Köpare och Säljare och som utvisar dessa parters överenskommelse angående förvärv av motorfordon.
Transaktion: Förvärvet av motorfordon.
Avgift: Ersättningen till Bidders Highway

2. Förutsättningar för att få använda Bidders Highways Plattform

För att kunna registrera sig som Användare på Bidders Highways Plattform måste man vara 18 år gammal eller ha målsmans skriftliga godkännande. Om du registrerar en juridisk person som Användare, intygar du att du har behörighet att binda den juridiska personen till en registrering som Användare av Plattformen.

Genom att registrera sig på Bidders Highways Plattform intygar Användaren att denne noggrant läst igenom användarvillkoren och även de policys i övrigt som hemsidan hänvisar till.

3. Upplysning om Säljarens skyldigheter

När en Säljare registrerar sig på Plattformen för att auktionslista ett Motorfordon, godkänner Säljaren att följa Bidders Highway´s Användarvillkor jämte övriga Policys.

Innan ett motorfordon auktionslistas på Bidders Highways Plattform fordras att Säljaren försäkrar att de uppgifter om ett motorfordon som ska publiceras är korrekta. Säljaren försäkrar vidare att denne är rättmätig ägare till och har en full och oinskränkt förfoganderätt till motorfordonet.

På förfrågan ska Säljaren kunna uppvisa erforderliga handlingar till utvisande av full och inskränkt ägande- och förfoganderätt avseende motorfordonet.

Säljaren är också skyldig att upplysa om samtliga kända fel och brister eller skador på motorfordonet samt lämna all annan information som en Köpare bör upplysas om.

Säljaren garanterar att det material som Säljaren tillhandahåller Bidders Highway och som publiceras i Auktionslistningen på Plattformen inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotype eller annat material som Säljaren inte har tillåtelse att använda.

Från och med att motorfordonet blir listat på Plattformen, dvs läggs ut på Plattformen och under den tid auktionen pågår, förbinder sig Säljaren att använda Bidders Highway som exklusiv försäljningsplats för motorfordonet ifråga, dvs under den tidsperioden får Säljaren inte på något annat sätt låta utbjuda motorfordonet ifråga till försäljning.

Om Säljaren väljer att bestämma ett reservationspris, dvs ett lägsta pris för det Auktionslistade motorfordonet och det vinnande budet motsvarar eller överstiger det bestämda reservationspriset, är Säljaren skyldig att gå vidare med Transaktionen och försälja motorfordonet till den Köpare som lagt det vinnande budet. För det fall en Säljare detta till trots skulle vägra att gå vidare med Transaktionen se vidare p7.

Underskottsbetalning

Om en köpare lägger det högsta budet på ett objekt under en liveauktion eller ett bud under köp nu-perioden, och det budet ligger inom 10% av det reservationspris som godkänts av säljaren, förbehåller sig Bidders Highway rätten (efter egen diskretion och utan ytterligare samråd med Säljaren) att täcka eventuellt underskott tills det reservationspris som Säljaren fastställt är uppnått ("Underskottsbetalning").

Bidders Highway kommer att genomföra resterande underskottsbetalning efter att auktionen avslutats och objektet har sålts, och säljaren kan redogöra för att högsta budgivaren genomfört betalning och säljaren mottagit densamma. Därefter har Bidders Highway en betalperiod att inom 30 dagar överföra underskottsbetalningen på resterande belopp till säljaren.

Bidders Highway förbehåller sig rätten att begära bevis på att transaktion mellan köpare och säljare har genomförts innan sådan betalning görs. Säljaren erkänner och samtycker till att tillhandahållandet av sådan betalning från Bidders Highway till Säljaren är en oberoende transaktion och inte på något sätt gör Bidders Highway till en part i försäljningen av Säljarens aktuella objekt eller annan transaktion mellan Säljaren och Köparen.

4. Upplysning om Köparens skyldigheter

När en Köpare blivit registrerad Användare av Plattformen förbinder sig Köparen att ta del av och följa Bidders Highways användarvillkor och de policys Bidders Highway i övrigt hänvisar till.

Köparen ansvarar för att ha läst igenom all information som publicerats på Plattformen angående det Auktionslistade motorfordonet, innan ett bud läggs.

Det åligger Köparen att om så önskas tillse att genomföra vederbörlig undersökning av motorfordonet och andra förhållanden som kan inverka på köpet. Det åligger Köparen att i så fall via kommentarsfältet på plattformen söka kontakt med Säljaren för erhållande av kompletterande information.

För det fall en Säljare valt att villkora auktionen genom att bestämma ett reservationspris, fordras att det bud Köparen lägger minst uppgår till reservationspriset för att kunna anses vara ett vinnande bud.

När en Köpare lägger ett bud innebär det att denne förbinder sig att köpa motorfordonet i fråga till ett pris motsvarande budet.

Den Köpare som lägger det högsta budet när auktionen förklaras avslutad har lämnat ett bindande bud att förvärva motorfordonet till det belopp som budet motsvarar. Ett vinnande bud medför också en skyldighet för budgivaren att erlägga ersättningen till Bidders Highway, se vidare härom i p7.

Efter att auktionen avslutats erhåller Köparen från Bidders Highway vederbörliga kontaktuppgifter till Säljaren. Det åligger då Köparen att ta kontakt med Säljaren för att slutföra Transaktionen. Bidders Highway medverkar inte i kontraktsskrivande och har inget ansvar för den process som följer efter att auktionen avslutats.

5. Omfattning av Bidders Highways roll vid transaktionen av motorfordon

Bidders Highway är inte en auktionsförrättare i traditionell bemärkelse, det förekommer inte någon besiktning av de annonserade/utbjudna motorfordonen från Bidders Highways sida.

Bidders Higway lämnar således inga garantier avseende de motorfordon som blir föremål för Auktionslistning, Bidders Highway garanterar inte att motorfordonen finns, är av en viss kvalité eller är säkra eller i alla avseenden lagliga. Bidders Highway garanterar inte att äganderätten till de motorfordon som auktioneras ut tillkommer den uppgivna Säljaren.

Bidders Highway är inte heller en part i Transaktionen mellan Säljare och Köpare utan Köpeavtal avseende motorfordonen ingås direkt mellan Säljare och Köpare.

Bidders Highway garanterar inte att Säljare och Köpare slutligen genomför en Transaktion eller att ett motorfordon blir levererat eller returnerat.

Eventuella tvister mellan Säljare och Köpare gällande ett auktionslistat motorfordon ska lösas mellan Köparen och Säljaren, utan medverkan från Bidders Highway.

6. Rättigheter till och kontroll avseende innehållet i Auktionslistningar och kommentarsfält

Det är inte tillåtet för en Säljare att utbjuda ett motorfordon till försäljning på annat sätt än via Plattformen under den tid auktionen pågår.

Bidders Highway tillåter inte att man lägger in bytesförslag i kommentarsfältet.

Bidders Highway förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av kommentarer som enligt Bidders Highway saknar relevans för auktionsobjektet, d v s motorfordonet, i fråga. Det är till exempel inte tillåtet att i kommentarsfältet göra reklam för annan verksamhet eller länka vidare till annan verksamhets Webbplats.

Bidders Highway tillåter heller inte att Användare i kommentarsfälten använder sig av text med anstötligt eller otillåtet innehåll, eller som Bidders Highway har anledning att anta strider mot gällande lagar eller regler. Bidders Highway kontrollerar innehållet i såväl annonser som kommentarsfält löpande och innehåll enligt ovan kan komma att tas bort från Plattformen och Användaren riskera att stängas av från den.

En Auktionslistning av ett motorfordon förutsätter att Säljaren gentemot Bidders Highway intygat att lämnade faktauppgifter är korrekta, att det saknas inskränkning i Säljarens rätt att förfoga över det listade motorfordonet samt att innehållet i publiceringen, såsom foton m m inte strider mot gällande lagar och regler.

För sådana uppgifter som tillhandahållits av Säljaren och som publiceras av Bidders Highway på Plattformen, såsom ex bilder, filmer och texter, fordras att Säljaren garanterat att denne innehar nödvändiga rättigheter till det materialet, antingen genom att Säljaren själv skapat detta eller att alla som har medverkat till framställandet av materialet har givit Säljaren tillstånd att använda det på Plattformen i enlighet med Användarvillkoren.

Genom att tillhandahålla Bidders Highway uppgifterna så att dessa kan publiceras på Plattformen ger Säljaren Bidders Highway en obegränsad rätt att fritt förfoga över uppgifterna, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Bidders Highway får även använda uppgifterna i marknadsföringssyfte. Bidders Highways rättigheter kvarstår även efter att en auktion avslutats eller om den av något annat skäl avbryts i förtid.

Säljaren efterger härmed vidare alla ersättningskrav mot Bidders Highway för dess användning av de uppgifter som härrör från vad en Säljare tillhandahåller för publicering av en Auktionslistning.

Bidders Highway övertar således de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt när publicering sker på Plattformen. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden på Plattformen. Sådant material och sådan information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Plattformen. Om inte annat anges är allt material som publiceras på plattformen exklusivt Bidders Highways egendom.

En Användare får skriva ut enstaka sidor från Plattformen men i övrigt får innehållet på Plattformen inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, skickas eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från Bidders Highway.

7. Avgiften och dess erläggande

Genom att registrera sig på Bidders Highways Plattform godkänner Användarna de betalningsrutiner och betalningsvillkor, för erläggande av avgiften, vilka framgår av registreringshandlingen.

Den därigenom avtalade avgiften uppgår till ett belopp om 7,5% inklusive moms av det vinnande budet, dock maximalt 75 000 SEK och minimum 3750 SEK.

Användandet av Plattformen är gratis för en Säljare om inte annat anges nedan.

En Köpare som lägger ett vinnande bud förbinder sig att omgående, och senast inom 24 timmar från att auktionen förklarats avslutad, erlägga den avtalade avgiften till Bidders Highway.

För det fall en Säljare ej beslutat om reservationspris men ändå, efter att auktionen avslutats, vägrar gå vidare med Transaktionen - försäljning till vinnande budgivare - är i stället Säljaren förpliktad att erlägga den avtalade avgiften till Bidders Highway. Avgiftens storlek baseras då på det vinnande budet. Detsamma gäller om Säljaren bestämt reservationspris och bud minst motsvarande detta belopp läggs, men Säljaren ändå underlåter att fullfölja transaktionen.

För det fall en Säljare bestämt ett reservationspris men bud motsvarande det beloppet uteblir, utgår ingen avgift till Bidders Highway.

Att en Transaktion mellan Säljare och Köpare slutligen genomförs är inte ett krav för skyldigheten erlägga Avgiften.

För det fall Avgiften inte influtit på av Bidders Highway anvisat konto senast inom 72 timmar från att budgivningen avslutats, förbehåller sig Bidders Highway rätten att gentemot den betalningsskyldiga parten debitera dröjsmålsränta, enligt lag, på skuldbeloppet.

Användaren godkänner att få tillgång till faktura genom att Bidders Highway skickar denna elektroniskt till Användaren via e-post.

8. Policys och integritetsskydd

För att en användare ska kunna nyttja Plattformen, för att sälja eller köpa motorfordon behöver Bidders Highway samla in och behandla vissa personuppgifter om Användarna. Nedan följer uppgifter om vilken information Bidders Highway samlar in, hur personuppgifterna används och vilka valmöjligheter och rättigheter användarna har, till exempel i fråga om att få tillgång till sina personuppgifter.

När en användare brukar Bidders Highway kommer viss data att samlas in och behandlas. För alla användare samlas IP-adress, tidpunkt, och tekniska data om användarens enhet in. Syftet med insamlingen är att bibehålla säkerheten på Plattformen samt att analysera och förbättra de funktioner som erbjuds på den.

För registrerade och inloggade användare samlas följande kunduppgifter in:

- Namn
- E-postadress
- Adress
- Land
- Telefonnummer
- Senaste inloggning
- Språkpreferens
- Personnummer (vid inloggning med BankID)

Innan budgivning inleds behöver Användare också registrera ett bank- eller kreditkort. Insamling och behandling av alla dessa uppgifter är nödvändig för Plattformens funktion samt för att Bidders Highway ska kunna fullgöra sina avtalade skyldigheter gentemot säljare och köpare och vice versa.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

Bidders Highway garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Plattformen. Driften av Plattformen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Bidders Highways kontroll. Bidders Highway lämnar inga garantier gällande Plattformens funktion eller tillgänglighet. Bidders Highway kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Plattformen eller dess innehåll.

Plattformen är endast en marknadsplats som sammanför Säljare och Köpare av motorfordon. Bidders Highway medverkar således inte som part i transaktionerna mellan Köpare och Säljare.

Bidders Highway ansvarar inte för skada som beror på uteblivna Auktionslistade registreringar av bud, eller uteblivna svar på av Köpare lämnade kommentarer eller på felaktig information i publiceringen av Auktionslistningarna, m m. Eventuella fel eller brister avseende ett motorfordon eller en Transaktion avseende ett motorfordon kan således inte göras gällande mot Bidders Highway.

Bidders Highway har rätt att ändra Användarvillkoren närhelst behov uppstår. När så sker kommer Användarna att uppdateras om ändringarna och genom att därefter lägga bud på ett motorfordon eller begära att ett motorfordon Auktionslistas, accepterar användarna de nya villkoren.

Bidders Highway kan komma att ändra villkoren, tjänsterna och priserna för dessa samt innehållet på Plattformen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa villkor kommer Användarna att informeras innan de loggar in på Plattformen, detta gäller dock inte om ändringen beror på förändring i lag, författning eller myndighetsbeslut om ändringen måste gälla omgående.

Varje Användare åtar sig att hålla Bidders Highway skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i en publicerad Auktionslistning eller på grund av att Säljaren agerat i strid med gällande användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

10. Avstängning av användare

Bidders Highway förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en Användare som missbrukar, manipulerar eller på annat sätt använder plattformen i strid med användarvillkoren eller i strid med lag, såsom köprättslig lagstiftning, immateriell lagstiftning, penningtvättsregler eller marknadsföringslagstiftning m.m.

11. Tillämplig lag och tvist

Dessa Användarvillkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Tolkningsföreträde

För det fall tolkningsproblem/tolkningskonflikter skulle uppstå när det gäller betydelsen av den engelskspråkiga versionen av de Allmänna Villkoren allmänt sett och/eller jämfört med den svenska versionen av dessa villkor, skall den svenska versionen av de Allmänna Villkoren alltid äga företräde.

Acceptera cookiesAvvisa cookies

Skapa ditt konto nu!

Vill du få koll på nya bilar som kommer in? Det är enkelt och gratis att logga in som medlem på Bidders Highway. Sedan kan du skapa bevakningar, lägga upp bokmärken, och delta i budgivning!

BankIDSkapa konto med BankID